Vyloučení odpovědnosti za obsah těchto webových stránek Obsah těchto webových stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Poskytovatel však nepřejímá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Použití obsahu, který lze stáhnout, se uskutečňuje na vlastní nebezpečí uživatele. Jmenovitě označené příspěvky reprodukují názor příslušného autora a ne vždy však názor poskytovatele. Dostupnost webových stránek: Poskytovatel se vynasnaží, pokud to bude možné, aby byla služba využívána, bez přerušování. Ale i přes veškerou péči však nelze vyloučit okamžiky, kdy dojde k jejímu výpadku. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že svou nabídku kdykoliv změní nebo pozastaví. Externí odkazy: Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají ručení jejich příslušných provozovatelů. Poskytovatel při prvotním napojení na externí odkazy u těchto cizích stránek zkontroloval, zda jejich obsah eventuálně neporušuje zákon. K tomuto okamžiku nebylo zjištěno žádné zjevné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na stávající a budoucí uspořádání a obsah webových stránek, na které je odkazováno. Zavedení externích odkazů neznamená, že si poskytovatel osvojuje obsahy nacházející se za odkazem. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro poskytovatele proveditelná bez konkrétních upozornění na porušování zákona. Vejde-li však ve známost, že takové odkazy na externí stránky porušují zákon, budou tyto neprodleně smazány. Nevzniká žádný smluvní vztah: Používáním webových stránek poskytovatele nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Potud, nevznikají ani žádné jiné smluvní či quasi-smluvní nároky vůči poskytovateli. Pro případ, že by používání webových stránek přesto mělo vést ke vzniku určitého smluvnímu vztahu, platí čistě z preventivních důvodů následující omezení odpovědnosti: Poskytovatel ručí za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za porušení podstatné smluvní povinnosti (podstatná povinnost). Poskytovatel ručí při omezení náhrady smluvně typické škody, za takové škody, které byly v okamžiku uzavření smlouvy předvídatelné, jež spočívají v lehce nedbalém porušení podstatné povinnosti ze strany poskytovatele či jeho zákonného zástupce nebo pověřence. Za lehce nedbalé porušení sekundárních povinností, které nepředstavují podstatné povinnosti, poskytovatel neručí. Ručení za škody, která spadají do rozsahu ochrany poskytovaného ze záruky či závazného příslibu dané poskytovatelem, jakož i ručení za nároky na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a za škody z újmy na životě, poškození těla a ublížení na zdraví, zůstávají tímto nedotčená. (2) Autorské právo: Obsahy a výtvory (díla) zveřejňované na těchto webových stránkách jsou chráněné autorským právem. Každé zhodnocení, které nepřipouští německé autorské právo si vyžaduje předchozího písemného souhlasu příslušného autora nebo tvůrce (původce). To platí zejména pro kopírování (rozmnožování), přepracovávání, překlad, ukládání do paměti, zpracovávání resp. reprodukce obsahů do databází či jiných elektronických médií a systémů. Obsahy a příspěvky třetích osob jsou při tom jako takové označeny. Nepovolené kopírování (rozmnožování) nebo reprodukce jednotlivých obsahů či kompletních stránek není povoleno a je trestné. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé účely a ne pro obchodní použití. Odkazy na webové stránky poskytovatele jsou vždy vítány a nevyžadují žádný souhlas ze strany poskytovatele těchto webových stránek. Zobrazení těchto webových stránek v cizích „Frames“ (v rámci cizích webových stránek) je přípustné pouze na základě povolení. (3) Ochrana dat: Poskytovatel výslovně upozorňuje na to, že přenášení dat v internetu (např. při e-mailové komunikaci) vykazuje mezery pokud jde o bezpečnost a nelze jej neomezeně chránit před přístupem ze strany třetích osob. Používání kontaktních údajů pro označení poskytovatele - zejména telefonní/faxová čísla a e-mailové adresy - pro komerční reklamu je výslovně nežádoucí, jedině, že poskytovatel předem udělil (své) písemné svolení nebo již existuje obchodní kontakt (vztah). Poskytovatel a všechny osoby jmenované na těchto webových stránkách tímto nesouhlasí (tzn. odmítají) s jakýmkoliv komerčním užitím a reprodukcí svých údajů. © 2012 · Všechna práva vyhrazena · Fotografie: firma Horeth Kunststoffverarbeitung GmbH, Fotolia.de
Impresum Horeth Kunststoffverarbeitung GmbH Wertstraße 38 73240 Wendlingen Jednatel společnosti: Wolfgang Horeth Franz Pirzl Telefon +49 7024 46958-0 Fax +49 7024 46958-20 mail: info@horeth-kunststofftechnik.de www.horeth-kunststofftechnik.de Úřední soud Stuttgart, obchodní rejstřík oddělení B 225887 DIČ: DE 814 150 025 Za obsah odpovídá: Wolfgang Horeth Fotografie: firma Horeth, Fotolia.de
Horeth Kunststoffverarbeitung GmbH · Wertstraße 38 · D-73240 Wendlingen a.N. · Telefon +49 7024 46958-0 · Telefax +49 7024 46958-20                      info@horeth-kunststofftechnik.de